ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಮರ. ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಎಚ್ಚರ !

Videonews